Klauzule informacyjne dla Klientów oraz Kontrahentów sklepu kompletni.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kompletnia.pl. NIP 911-155-21-21, REGON 388637219. We wszystkich kwestiach  dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym kompletni@wp.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna: – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy – Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej

3) Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń, zapobieganie oszustwom

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy

Theme: Overlay by Kaira